SponsorKliks, gratis sponsoren! 

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

24 februari
10:40
Sparta (N)/Djops D1 - Huizen D1

Uitslagen

Kalender

Gedragscode vrijwilligers

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de KVH wordt gevoerd.
Elke KVH vrijwilliger verklaart in zijn/haar vrijwilligersovereenkomst (vastgelegd in het vrijwilligersbeleid) deze gedragscode te kennen en daarnaar te handelen.


De gedragscode bestaat uit de volgende regels
:

  1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen anderen zich veilig en gerespec­teerd voelen.
  2. De vrijwilliger onthoudt zich er van anderen te bejegenen op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast.
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van anderen dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van anderen. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. De vrijwilliger mag anderen niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwach­ting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met anderen in de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals bv. de kleedkamer.
  7. De vrijwilliger heeft de plicht anderen naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en sexueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door ieder­een wordt nageleefd.
  8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  9. De vrijwilliger accepteert of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet passen bij de functie.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde ge­dragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder sexueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale, digitale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelin­gen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaats­vinden. Een sanctie kan bv. bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen.